Huonontuvatko naisten ihmisoikeudet - mistä Pekingissä on kyse?

Elo-syyskuun vaihteessa järjestetään YK:n neljäs naisten asemaa käsittelevä maailmankonferenssi Pekingissä. Virallisen, hallitusten välisen kokouksen ohella pidetään laaja kansalaisjärjestöjen kokous (NGO-forum), johon on ilmoittautunut 36 000 osallistujaa. Kiinan konferenssista onkin tulossa YK:n tähänastisista suurin kokous.

NGO-foorumin tehtävänä on välittää kansalaisjärjestöjen näkemykset virallisen kokouksen tietoisuuteen. Ruohonjuuritason kuuleminen on oleellinen osa nykyaikaista demokraattista päätöksentekoprosessia. Tavoitteena on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia virallisessa päätöksenteossa. Kansalaisjärjestöjen asiantuntemus ja idearikkaus ovat saaneet runsaasti kiitosta Pekingin konferenssia valmistelevissa kokouksissa. Valtioiden virallisten edustajien ja kansalaisjärjestöjen edustajien tehokkaan vuorovaikutuksen kannalta on välttämätöntä että molemmat kokoukset pidetään toistensa välittömässä läheisyydessä. Kiinan myöhään keväällä tekemä päätös siirtää kansalaisjärjestöjen kokous Pekingin ulkopuolelle 60 km päähän on luonnollisesti aiheuttanut osallistujien keskuudessa voimakkaita vastalauseita, koska neuvottelumahdollisuudet oleellisesti heikentyvät.

Eräät ruotsalaiset ja suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat päättäneet boikotoida Pekingin konferenssia myös Amnestyn Kiinan ihmisoikeuksia koskevan raportin takia. On valitettavaa, jos muutoin aktiiviset kansalaisjärjestöt nyt jättävät vaikutusmahdollisuutensa kokonaan käyttämättä. Onhan kyseessä kokous, jossa etsitään maailmanlaajuisesti ratkaisuja naisten aseman parantamiseksi ja jonka tulosten vaikutus jatkuu pitkälle ensi vuosituhannelle.

Pohjoismaiden tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä foorumissa, koska juuri niillä on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksissä vahvoja perinteitä sekä runsaasti tietoutta, kokemuksia ja toimintamalleja. On myös tärkeätä, että pohjoismaiset kansalaisjärjestöt ovat mukana kun EU määrittelee kantansa loppuasiakirjaan, koska Maastrichtin sopimus edellyttää jäsenmailta yhteistä YK-politiikkaa.

Itse pääasia, päätösasiakirjan sisältö on toistaiseksi jäänyt julkisessa keskustelussa hyvin vähälle huomiolle. Uutiskynnyksen ovat helposti ylittäneet lähinnä protestit ja boikotointiuhkaukset. Päätösasiakirjan valmistelu on ollut pitkä ja hankala prosessi. Edellisessä maailmankonferenssissa Nairobissa vuonna 1985 hyväksyttiin toimintaohjelma naisten aseman parantamiseksi, ns. Nairobin strategiat. Pekingissä on nyt tarkoitus kunkin YK:n jäsenvaltion laatiman selvityksen pohjalta arvioida, miten nämä suunnitelmat ovat toteutuneet. Raporttien pohjalta on valmisteltu uutta toimintasuunnitelmaa naisten aseman parantamiseksi vuoteen 2000 mennessä (PFA3D Platform of action). Lukuisia hallitusten välisiä sekä kansalaisjärjestöjen yhteisiä kokouksia on pidetty kaikissa maanosissa ja matkan varrella on tekstiin tehty suuria muutoksia.

Tänä keväänä YK:n naistenasematoimikunta viimeisteli sopimustekstiä Pekingiä varten New Yorkissa. Neuvottelut osoittivat, miten suuria vaikeuksia vielä on edessä ennen kuin päätösasiakirja voidaan yhteisesti hyväksyä. New Yorkin kokouksessa jotkut valtiot halusivat muuttaa tai poistaa varsin keskeisiä tekstikohtia kun taas toiset halusivat tehdä lisäyksiä, joita muut eivät voineet hyväksyä. Kiistanalaiset kohdat pantiin hakasulkuihin ja tällä hetkellä miltei 40 % kaikesta tekstistä on hakasuluissa. Asiakirja oli paisunut sekavaksi 150-sivuiseksi opukseksi, jossa avainkohtien löytyminen on vaikeata. Vaarana on että niiden toteuttaminen tämän takia helposti jää sattuman varaan.

Hankalaa oli myös se, että jotkut valtiot, jotka allekirjoittivat mm. Wienin ihmisoikeuskonferenssin (vuonna 1992) ja Kairon väestökokouksen (vuonna 1994) loppuasiakirjat haluavat nyt vetäytyä niistä. Pekingin toimintasuunnitelman alkukappaleessa toistetaan suoraan Wienin konferenssin päätösasiakirjassa oleva teksti, jossa todetaan että naisten ja tyttölasten oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia. Tämäkin oli asia josta ei enää voitu olla yhtä mieltä, vaan se joutui hakasulkuihin.

Kairon konferenssissa kiellettiin lapsiavioliitot ja sovittiin periaatteesta, että avioliitto solmitaan vain molempien puolisoiden suostumuksella. Nyt nämä kohdat ovat hakasulkeissa. Sulkeissa ovat myös kappaleet, jotka koskevat tyttölasten murhaa, sukupuolen valintaa ennen syntymää sekä tyttöjen ympärileikkausta.

Tavoite, jonka mukaan kaikilla tulisi olla yhtäläinen koulunkäyntimahdollisuus sukupuolesta, rodusta ja uskonnosta tai vammaisuudesta riippumatta on sulkeissa sekä kohta, jossa mainitaan mm lapsiavioliitot tyttöjen koulunkäyntiä vaikeuttavana tekijänä.

Naisten oikeudet itse päättää omasta kehostaan ja lisääntymisterveyteen ja hedelmällisyyteen liittyvistä asioista, kuten raskauden ehkäisystä ovat pääasiallisesti sulkeissa. Myöskään ei päästy yhteisymmärrykseen nuorille annettavan sukupuolikasvatuksen tärkeydestä. Hakasulkuihin päätyivät niinikään tavoitteet terveyttä vaarantavien aborttien estämiseksi sekä EU:n ehdottamat hyvälaatuiset kondomit HIV-tartunnan välttämiseksi.

Visaisia kysymyksiä olivat myös eräiden termien tulkintavaikeudet, esimerkiksi tasa-arvon kannalta on equality- ja equity-sanoilla suuri merkitysero eri maissa. Muun muassa islamilaiset maat tulkitsevat lain, jonka mukaan tytär perii 1/3 siitä mitä poika täysin toteuttavan equity- tasa-arvon tavoitteen. Gender (3Dsukupuoli) -sanan sisällöstä käytiin kiivasta keskustelua: tarkoittiko se sosiaalisen roolin mukaista vai biologista sukupuolikäsitettä. Vatikaani ja muutamat muut maat vaativat sukupuoli-sanan laittamista hakasulkuihin, kunnes on selvitetty, mitä sana tarkoittaa. Gender-sanan määrittelemiseksi onkin nimetty erityinen työryhmä.

Pekingin kokouksen toivoisi olevan käännekohdan parempaan. Erimielisyydet sopimuspykälien teksteistä kuitenkin osoittavat, että vanhoilliset patriarkaaliset voimat tulevat Pekingissä tekemään kaikkensa liberaalisen kehityksen jarruttamiseksi tai jopa huononnusten aikaansaamiseksi. 

Suomesta on Kiinan kokoukseen lähdössä runsaat 130 osallistujaa. NYTKIS (Naisjärjestöt Yhteistyössä-Kvinnoorganisationer i Samarbete), joka 13 jäsenjärjestönsä kautta edustaa 600 000 suomalaista naista, osallistuu Pekingissä sekä viralliseen että kansalaisjärjestöjen kokoukseen. Suomalaisten kannalta kokouksen keskeisiä aiheita ovat naiset ja talous, naiset päätöksenteossa, naiset ja terveys sekä naisiin kohdistuva väkivalta. NYTKIS järjestää Pekingissä seminaarin, joka käsittelee perhesuunnittelua ja nuorten seksuaalivalistusta, jotka meillä ovat johtaneet aborttien määrän selvään laskuun. Yhteispohjoismaisena projektina toteutetaan seminaari, joka kertoo pohjoismaisten naisten vahvasta yhteiskunnallisesta asemasta sekä naisista työelämässä ja politiikassa.

Kansalaisjärjestöjen tehtävä ei suinkaan lopu Pekingin kokouksen päättyessä vaan niiden tulee tiedottaa toimintasuunnitelman päätöksistä jäsenilleen, lisätä yleistä tietoutta näistä asioista sekä aktiivisesti vaikuttaa siihen, että sovittuja strategioita noudatetaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kokous antaa hyvän käsityksen siitä, missä vaikeimmat ongelmat tällä hetkellä ovat ja auttaa jatkossa suuntaamaan oikein ponnistelut naisten tasa-arvon, kehityksen ja rauhan saavuttamiseksi.

Laura Finne-Elonen

Naisjärjestöt Yhteistyössä-Kvinnoorganisatiner i Samarbete
(NYTKIS) puheenjohtaja
Terveystalo

Flyer
15.5.2021

Linjasaneerauksen päätösjuhlat
Töölöläinen 31.3.2019

Laura-Finne Elonen hoitaa perheitä jo neljännessä sukupolvessa
Helsingin Sanomat 5.11.2013. Vain tilaajille.

Laura Finne-Elonen toiselle kaudelle International Council of Womenin varapuheenjohtajana ja tunnustuspalkinto
Lehdistötiedote 5.10.2006

Putinin luona teellä

Equality in the EU - Present and Future
AEGEE Seminar “Gender Issues in Europe”, Helsinki 25 March, 2004

Laura Finne-Eloselle tukikirjeitä ulkomaisilta vaikuttajilta
Lehdistötiedote 12.6.2004

Venäläisetkin naiset tukevat Lauraa
Venäjän naisten kattojärjestön, 2 miljoonan jäsenen Women's Union of Russian, puheenjohtajan ja kansainvälisten asioiden sihteerin kirje 24.5.2004.

Minun Topeliukseni
Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti Pirta 1/1998

Ministeriö syrjäytti naiset Emu-työryhmästä
Mielipidesivut Helsingin sanomat 15. tammikuuta 1997

Naisten osuus maanpuolustustyössä
Maanpuolustus-lehti : Juhlanumero- Suomi 80 vuotta

Nuoret ja eläkeläiset tärkeä voimavara
Mielipide-sivu Kaleva 4.1.1996:

Työntekijöille samat mahdollisuudet
Hs mielipidesivu 19.8.1995

Avohoitoon heitteille? (mies ja paperikassi)
HS Mielipidesivu 10.9.1994

Kenelle lapset kuuluvat?
Iltasanomat 13.5.1994

Lapsi kaksikielisessä kulttuurissa
Lastenkulttuuri-julkaisu Tyyris Tyllerö 4/94

Huonontuvatko naisten ihmisoikeudet - Mistä Pekingissä on kyse?

Tiede varhaiskasvatuksessa syventää päivähoidon sisältöä
STAKES: Dialogi: Lapsi ja tiede

 

L:FE